ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εισαγωγικά

Ο ιστότοπος www.edomi.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών γραφικής ύλης, αξεσουάρ και εν γένει προϊόντων της εταιρίας «ΔΟΜΗ ΒΙ.ΕΜ. Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο ΔΟΜΗ, η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αμύνης 36, αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 057265204000, καλούμενης εφ’ εξής και χάριν συντομίας «εταιρεία»

Οι όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως παρατίθενται κατωτέρω, περιγράφουν αναλυτικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας www.edomi.gr, καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των επισκεπτών/χρηστών απέναντι στην εταιρεία.

2. Πληροφορίες Προϊόντων και Υπηρεσιών

Η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει συνεχώς και αδιαλείπτως όσο το δυνατόν πληρέστερες και εγκυρότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα, τα οποία διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αλλά και με τις παρεχόμενες από το ηλεκτρονικό κατάστημα υπηρεσίες. Οι παρεχόμενες πληροφορίες και απεικονίσεις προϊόντων παρατίθενται με επιφύλαξη τυχόν τεχνικών προβλημάτων ή βλαβών κατά την λειτουργία της ιστοσελίδας ή τυπογραφικών λαθών ή εν γένει γεγονότων, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή  έχουν ανακύψει ακουσίως ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Ειδικότερα αναφορικά με τις πληροφορίες και τις απεικονίσεις προϊόντων, όπως αυτές παρατίθενται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καθώς αυτές προέρχονται ως επί το πλείστων από τους ίδιους τους κατασκευαστές, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την εγκυρότητα και την πληρότητα αυτών ή στην περίπτωση κατά την οποία τα προϊόντα δεν φέρουν κάποια από τις ιδιότητες που αναγράφονται στην περιγραφή τους.

3. Περιορισμός Ευθύνης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.edomi.gr και η εταιρεία δεν ευθύνονται έναντι των πελατών ή εν γένει χρηστών της ιστοσελίδας για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών και χρηστών της ιστοσελίδας αναφορικά με την διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων που εμφανίζονται σε αυτήν. Ωστόσο η εταιρεία και το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία ευθύνη φέρουν για την τελική διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα και η εταιρεία δεν ευθύνονται για τυχόν καθυστερήσεις στον χρόνο παράδοσης των προϊόντων, σε περιόδους με υπερβολικό φόρτο εργασίας ή σε  περιπτώσεις όπως η επέλευση γεγονότων ανωτέρας βίας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα και η εταιρεία δεν φέρουν σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (όπως π.χ. θετική ή αποθετική ζημία, η οποία ενδέχεται να συνίσταται μεταξύ άλλων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.ο.κ.) σε επισκέπτες, χρήστες ή πελάτες του ιστότοπου ή σε τρίτα πρόσωπα από αιτία η οποία σχετίζεται με την λειτουργία ή μη του και την χρήση του ιστότοπου ή σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν και από τυχόν μη επιτρεπόμενες και δυνατόν να προβλεφθούν παρεμβάσεις τρίτων προσώπων σε προϊόντα, υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου, όπως μεταξύ άλλων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια, εν γένει απεικονίσεις, κείμενα κ.λπ. αποτελούν αποκλειστικά πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, εγγραφή (αναλογικά ή ψηφιακά) και αναπαραγωγή, διανομή, διάθεση, μεταφορά, λήψη, μεταφόρτωση, μεταποίηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, δημόσια παρουσίαση δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του αγοραστικού κοινού σχετικά με τον πραγματικό διαθέτη του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου. Οποιασδήποτε μορφής αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνον υπό την προϋπόθεση της παροχής προηγούμενης έγγραφης άδειας της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου νομίμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων, ο οποίος σχετίζεται με αυτήν. Στην περίπτωση αυτήν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ελληνικού δικαίου περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, των συγγενικών δικαιωμάτων και των πολιτιστικών θεμάτων (Ν. 2121/1993, όπως έχει επικαιροποιηθεί μέχρι και σήμερα), καθώς και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι διεθνείς συμβάσεις.

Περαιτέρω, τα ονόματα, λογότυπα, κάθε είδους σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, εικόνες, χρώματα, τρισδιάστατα σχέδια και εν γένει κάθε σχήμα, χρώμα ή λέξη που αφορά την εταιρεία, το ηλεκτρονικό κατάστημα www.edomi.gr και τον παρόντα ιστότοπο ή και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με την εταιρεία (όπως π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κατασκευαστές ή και προμηθευτές), καθώς και τα προϊόντα και υπηρεσίες των ανωτέρω, αποτελούν αποκλειστικά εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της εταιρείας ή των ως άνω περιγραφομένων τρίτων μερών. Τα σήματα και διακριτικά γνωρίσματα αυτά προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων (Ν. 4679/2020), την Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων και από τις διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισμού.

Σε καμία περίπτωση η εμφάνιση και παρουσίαση τους στον παρόντα ιστότοπο δεν δύναται να θεωρηθεί ως μεταβίβαση, εκχώρηση άδειας ή οποιουδήποτε δικαιώματος χρήσης τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Γενικά

Η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της παρούσας ιστοσελίδας www.edomi.gr ανήκει εξ’ ολοκλήρου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΟΜΗ ΒΙ.-ΕΜ. Α.Ε.»    (Α.Φ.Μ.: 094066037 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Θεσ/νικης) με έδρα την Θεσσαλονίκη, οδόςΕθνικής Αμύνης 36 (στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο:2310 225555 και 2310 268892 – eshop@edomi.gr ) («υπεύθυνος επεξεργασίας»).

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/μελών που συλλέγει ο δικτυακός τόπος www.edomi.gr, κατά τη διάρκεια επίσκεψης των σελίδων του.  Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος υπόκειται στους όρους της παρούσας, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας. Η παρούσα αφορά τις πληροφορίες που λαμβάνουμε είτε από τους ίδιους τους επισκέπτες, είτε από τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Σε περίπτωσηπουκάποιος έχει οδηγηθείστον παρόντα ιστότοπο μέσω συνδέσμου (link) από άλλους δικτυακούς τόπους, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Ομοίως σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης μεταβεί σε δικτυακούς τόπους άλλων εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες τρίτων προσώπων, από υπερσύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Συνίσταται οι επισκέπτες να διαβάζουν τις εκάστοτε πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι ιστότοποι αυτοί.

Η παρακάτω πολιτική δύναται να επικαιροποιείται και για το λόγο αυτό προτρέπουμε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας να την συμβουλεύονταιανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στο τέλος της παρούσας αναγράφεται η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης.

2. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Υπάρχει η δυνατότητα περιήγησης στην ιστοσελίδα www.edomi.gr χωρίς να είναι απαραίτητο να παρασχεθεί οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών χρειάζονται ωστόσο στην περίπτωση που ζητηθεί εγγραφή στο newsletter ή εάν κάποιος επισκέπτης προχωρήσει σε παραγγελία προϊόντων.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων επισκεπτών γίνεται:

·         για την εξυπηρέτηση σας και την εκτέλεση των παραγγελιών, δηλαδή για τη λήψη της παραγγελίας, την τιμολόγηση και την παράδοση αυτής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

·         με σκοπό την απάντηση σε σχετικές ερωτήσεις και την ενημέρωση για την πορεία της εκάστοτε παραγγελίας ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με αυτήν.

·         για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της άντλησης πληροφοριών από τους επισκέπτες σχετικά με την περιήγησή τους στην ιστοσελίδα

·         για τους σκοπούς της τεχνικής διαχείρισης και ανάπτυξης της ιστοσελίδας και για την συλλογή στατιστικών πληροφοριών

·         για σκοπούς διαφήμισης προϊόντων ή/και να εξατομίκευσης προσφορών μας

·         για σκοπούς προτάσεων ή διαφημίσεων στον ιστότοπο www.edomi.gr

3. Ποια δεδομένα συλλέγονται

Ο ιστότοπος www.edomi.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα στην περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του. Κατά την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στον ιστότοπο www.edomi.gr οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Όνομα, Επίθετο, Χώρα, Γεωγραφικό Διαμέρισμα, Ημερομηνία Γέννησης, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ένας κωδικός πρόσβασης (password). Για την εκτέλεση παραγγελίας συλλέγονται επίσης η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου) των πελατών, ενώ τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πληρωμή με πιστωτική κάρτα επεξεργάζονται σε ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας και η εταιρεία καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία πρόσβαση έχουν σε αυτά. Η μοναδική περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία λαμβάνει γνώση του αριθμού λογαριασμού ή του ΙΒΑΝ κάποιου πελάτη είναι σε περίπτωση που αυτός ζητήσει επιστροφή χρημάτων λόγω υπαναχώρησης. Εάν δηλωθεί ως διεύθυνση αποστολής μία διεύθυνση διαφορετική από αυτή της χρέωσης, θα πρέπει να συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία του προσώπου για την αποστολή της παραγγελίας, όπως το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται περιορίζονται στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την πλήρωση των ανωτέρω σκοπών και την εξυπηρέτησή των πελατών μας.

Συλλογή στοιχείων ανηλίκων: Η επιχείρηση δεν επιδιώκει τη συλλογή πληροφοριών ή τη διεξαγωγή συναλλαγών με ανηλίκους. Πάγια επιδίωξη της εταιρείας είναι να μην προβαίνουν οι ανήλικοι σε συναλλαγές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της χωρίς τη συγκατάθεση του/των γονέα ή του νομίμου κηδεμόνα τους.

4. Νομιμότητα της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πελατών πραγματοποιείται πάντα υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει νομική βάση.

Τα περισσότερα στοιχεία τα οποία η εταιρεία επεξεργάζεται είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη, δηλαδή για την λήψη της παραγγελίας, για την τιμολόγηση αυτής, για την αποστολή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας και της πληρωμής και για την αποστολή των προϊόντων που έχουν αγοραστεί.

Σε ορισμένες περιπτώσεις θα ζητηθεί η συγκατάθεση των πελατών για την επεξεργασία δεδομένων, όπως π.χ. για την αποστολή εξατομικευμένων προσφορών ή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα της εταιρείας.

Ενδέχεται επίσης να θεμελιώνεται έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πελατών, σε περιπτώσεις επιβεβαίωσης ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.edomi.gr εμφανίζεται σε υπολογιστή ή τάμπλετ κανονικά ή για να την επιβεβαίωση ότι η αλληλογραφία που αποστέλλουμε για σκοπούς εμπορικής προώθησης ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά των πελατών ή για την επίλυση τυχόν μεταξύ μας διαφορών και μόνο εφόσον τα προσωπικά δικαιώματα και οι ελευθερίες των πελατών δεν θίγονται σε σχέση με τα συμφέροντα της επιχείρησης.

Τέλος, ενδέχεται να πραγματοποιείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πελατών σε συμμόρφωση προς νομικές μας υποχρεώσεις, πχ. για σκοπούς εκπλήρωσης υποχρεώσεων που επιβάλλει η φορολογική νομοθεσία.

5. Γνωστοποίηση δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.edomi.gr

προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας και την πώληση των προϊόντων μας. Οποιοδήποτε στοιχείο ταυτοποίησής των πελατών παραμένει αυστηρά απόρρητο και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε τρίτο.

Ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα πελατών ενδέχεται να διαβιβάζονται σε τρίτους συνεργάτες της εταιρείας, όπως στις εταιρείες ταχυμεταφορών που διαμεσολαβούν για την αποστολή των παραγγελιών σας, ή σε παρόχους υπηρεσιών ΙΤ και τεχνολογίας cloud. Η διαβίβαση αυτή γίνεται μόνο σε χώρες εντός της Ε.Ε. και μόνο για σαφώς προσδιορισμένους σκοπούς, ενώ οι συνεργάτες της εταιρείας (εκτελούντες την επεξεργασία) ελέγχονται για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, επιλέγονται με βάση την αξιοπιστία τους στον τομέα παροχής των υπηρεσιών τους και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον όλοι οι συνεργάτες όπως και το προσωπικό της εταιρείας δεσμεύονται από ρήτρες τήρησης εχεμύθειας σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών

Για λόγους προστασίας των δεδομένων των πελατών, παρακαλούνται αυτοί να μην κοινοποιούν ποτέ τον μοναδικό κωδικό αριθμό της παραγγελίας σας σε κανέναν με κανένα μέσο. Τέλος, τα τηρούμενα στοιχεία δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

6. Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Η επιχείρηση διατηρεί μόνο τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση, την τιμολόγηση και την αποστολή της παραγγελίας των πελατών για το προβλεπόμενο από το νόμο ελάχιστο χρονικό διάστημα ανάλογα με την κατηγορία των δεδομένων. Τα υπόλοιπα στοιχεία διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών για διευκόλυνσή των πελατών σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παραγγελίας και διαγράφονται αμέσως μετά.

7. SocialMedia

Η σελίδα (fanpage) domi.store στο Facebook συνιστά δημιουργία της εταιρείας και συνεπώς είναι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας μαζί με την Meta Platforms Inc. η οποία διαχειρίζεται το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Το ίδιο ισχύει και για το προφίλ @domi_stationery στο Instagram.

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων των ενδιαφερομένων/πελατών (ονοματεπώνυμο, φωτογραφία προφίλ ή τυχόν στοιχεία που μας γνωστοποιείτε μέσω προσωπικού μηνύματος) μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η ενημέρωση των πελατών για τα νέα προϊόντα και τις προσφορές της εταιρείας καθώς και η επικοινωνία μεταξύ της εταιρείας και η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή των ενδιαφερομένων/ πελατών, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή (unlike/unfollow).

Επιπλέον συλλέγονται ανώνυμα δεδομένα σχετικά με την περιήγηση των χρηστών στις ιστοσελίδες της εταιρείας.

Τέλος επιλέγοντας από την ιστοσελίδα μας το «κουμπί» που φέρει την ένδειξη του μέσου κοινωνικής δικτύωσης (socialmediaplugin) μεταφέρεστε στις σελίδες της εταιρείας στα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα. Για την επεξεργασία που πραγματοποιεί η MetaPlatformsInc. καθώς και για τη διαβίβαση των δεδομένων παρακαλούνται οι πελάτες να συμβουλευτούν τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

8. Μέτρα ασφαλείας

Η εταιρεία και οι εκτελούντες την επεξεργασία εφαρμόζουν όλα τα εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων πελατών έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής.Τα μέτρα συντελούν επίσης στην πιστοποίηση ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (SecureSocketLayer). 

9. Δικαιώματα πελατών

Οι χρήστες έχουν ανά πάσα στιγμή την δυνατότητα πρόσβασης και διόρθωσης-μετατροπής των προσωπικών δεδομένων τους, τα οποία οι ίδιοι έχουν καταχωρήσει κατά την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα μέσω της πρόσβασης στον λογαριασμό τους (account).

Σε κάθε περίπτωση σας υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.edomi.gr δεν δύναται να ελέγξει ή να αποθηκεύσει τους προσωπικούς σας κωδικούς.

Περαιτέρω, οι χρήστες που επιθυμούν να διαγραφούν από μέλη της ιστοσελίδας, δύναται να ζητήσουν οποιαδήποτε στιγμή και την διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από αυτή επικοινωνώντας με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας (support@edomi.gr) και παρέχοντας τις πληροφορίες που θα τους ζητηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η διαγραφή των δεδομένων πελατών, είτε επειδή η εταιρεία υποχρεούται εκ του νόμου να τα διατηρήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα, είτε επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας απέναντι στους πελάτες της.

Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των δεδομένων των πελατών βασίζεται στην συγκατάθεσή αυτών, αυτή μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί.

Τέλος, οι πελάτες/χρήστες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – www.dpa.gr) σε περίπτωση που θεωρούν ότι τα δεδομένα τους δεν τυγχάνουν σύννομης επεξεργασίας.

Για οποιαδήποτε απορία σε θέματα προσωπικών δεδομένων ή την υποβολή αιτημάτων σχετικών με τα ανωτέρω δικαιώματά μας, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@edomi.gr

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 20/01/2023